#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY OBCE (OZV)

OZV č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu

OZV č. 3/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OZV č. 2/2020, kterou se mění OZV č. 3/2019, o místním poplatku ze psů ze dne 27.11.2019

OZV č. 5/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OZV č. 3/2019 o místním poplatku ze psů

OZV č.1/2018, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

OZV č. 3/2016 o regulaci provozování loterií a jiných podobných her

OZV č. 2/2016 o zákazu hlučných činností v nevhodnou dobu za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

OZV č. 1/2016 o nočním klidu

OZV č. 3/2010 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

 

Obce mohou vydávat vlastní právní předpisy, jejichž působnost je vymezena územím obce. Právní předpisy vydané v  samostatné působnosti se nazývají obecně závazné vyhlášky (dále též „OZV“). Pravomoc obce vydávat OZV je stanovena v čl. 104 odst. 3 Ústavy České republiky. Ústavní princip zakotvený v čl. 4 odst. 1 Listiny základních práv a svobod stanoví, že povinnosti mohou být ukládány pouze na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních lidských práv a  svobod. Oprávnění obce vydávat OZV je pak konkretizováno v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve  znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o  obcích“). Jedná se zejména o ustanovení § 10 zákona o obcích, podle něhož může obec ukládat v samostatné působnosti OZV  povinnosti k  zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, pro pořádání, průběh a  ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků a k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně a k užívání zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti. Ustanovení § 35 odst. 1 a  odst. 2 zákona o  obcích vymezuje základní rozsah samostatné působnosti obce, v  ustanovení §  35 odst. 3 písm. a) téhož zákona je uvedeno, že obec se při vydávání OZV v rámci výkonu samostatné působnosti řídí zákonem a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona o  obcích stanoví, že je vydávání OZV vyhrazeno zastupitelstvu obce.