#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY OBCE (OZV)

Dne 3. 2. 2021 vešel v platnost zákon č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, který s účinností od 1 .1. 2022 zavádí informační systém Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, jenž slouží k vyhlašování právních předpisů územních samosprávných celků a zákonem stanovených správních úřadů a ke zveřejňování dalších zákonem vymezených aktů. 

Právní předpisy obce od 1. 1. 2022 jsou zveřejňovány zde: 

Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů

 

Obce mohou vydávat vlastní právní předpisy, jejichž působnost je vymezena územím obce. Právní předpisy vydané v  samostatné působnosti se nazývají obecně závazné vyhlášky (dále též „OZV“). Pravomoc obce vydávat OZV je stanovena v čl. 104 odst. 3 Ústavy České republiky. Ústavní princip zakotvený v čl. 4 odst. 1 Listiny základních práv a svobod stanoví, že povinnosti mohou být ukládány pouze na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních lidských práv a  svobod. Oprávnění obce vydávat OZV je pak konkretizováno v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve  znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o  obcích“). Jedná se zejména o ustanovení § 10 zákona o obcích, podle něhož může obec ukládat v samostatné působnosti OZV  povinnosti k  zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, pro pořádání, průběh a  ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků a k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně a k užívání zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti. Ustanovení § 35 odst. 1 a  odst. 2 zákona o  obcích vymezuje základní rozsah samostatné působnosti obce, v  ustanovení §  35 odst. 3 písm. a) téhož zákona je uvedeno, že obec se při vydávání OZV v rámci výkonu samostatné působnosti řídí zákonem a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona o  obcích stanoví, že je vydávání OZV vyhrazeno zastupitelstvu obce.