#
#
#
#

Navigace

Obsah

Obecní systém odpadového hospodářství

Obec je ve vztahu k odpadu vzniklému její činností původcem odpadu a vztahují se na ni povinnosti původce dle zákona o odpadech.

Komunálním odpadem se dle § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“), rozumí směsný a tříděný odpad z domácností, zejména papír a lepenka, sklo, kovy, plasty, biologický odpad, dřevo, textil, obaly, odpadní elektrická a elektronická zařízení, odpadní baterie a akumulátory, a objemný odpad, zejména matrace a nábytek, a dále směsný odpad a tříděný odpad z jiných zdrojů, pokud je co do povahy a složení podobný odpadu z domácností; komunální odpad nezahrnuje odpad z výroby, zemědělství, lesnictví, rybolovu, septiků, kanalizační sítě a čistíren odpadních vod, včetně kalů, vozidla na konci životnosti ani stavební a demoliční odpad.

Vedle toho ovšem zákon o odpadech činí obec odpovědnou také za nakládání s komunálním odpadem, neboť podle § 5 odst. 1 písm. c) tohoto zákona se za původce komunálního odpadu vznikajícího na území obce, který má původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce (tj. v nepodnikatelské činnosti fyzických osob), považuje obec, a to od okamžiku, kdy osoby odloží odpady podle § 59 a § 60 zákona o odpadech na místo obcí k tomuto účelu určeném. V okamžiku, kdy osoba zapojená do obecního systému odpadového hospodářství (dále jen „obecní systém“) odloží movitou věc nebo odpad, s výjimkou výrobků s ukončenou životností, na místě obcí k tomuto účelu určeném, stává se obec vlastníkem této movité věci nebo odpadu. Ke splnění povinností podle § 59 a § 60 zákona o odpadech obec nastaví obecní systém. Obecní systém může obec nastavit obecně závaznou vyhláškou. 

Třídění komunálního odpadu

 1. Komunální odpad se třídí na složky:
 • biologické odpady rostlinného původu,
 • papír,
 • plasty včetně PET lahví,
 • nápojové kartony,
 • sklo,
 • kovy,
 • nebezpečné odpady,
 • objemný odpad,
 • jedlé oleje a tuky,
 • směsný komunální odpad.

Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění.

Shromažďování tříděného odpadu

 1. Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob, kterými jsou plastové pytle, sběrné nádoby o objemu 120 l, 240 l, kontejnery o objemu 1 100 l, 2 150 l a velkoobjemové kontejnery.
 2. Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na stanovištích, které jsou uvedeny v příloze č. 1 této vyhlášky. Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání s komunálním odpadem oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.
 3. Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
 1. BIOLOGICKÉ odpady rostlinného původu – sběrné nádoby hnědé barvy o objemu 240 l, do kterých jsou ukládány odpady rostlinného původu. Svoz je zajišťován oprávněnou osobou v celoročním intervalu dle harmonogramu svozu.
 2. PAPÍR – (modré) plastové pytle o objemu 120 l. Pytle jsou k dispozici na Obecním úřadě v Hrabyni. Svoz je zajišťován oprávněnou osobou v celoročním intervalu dle harmonogramu svozu.
 3. PLASTY + NÁPOJOVÉ KARTONY + KOV – (žluté) plastové pytle o objemu 120 l. Pytle jsou k dispozici na Obecním úřadě v Hrabyni. Svoz je zajišťován oprávněnou osobou v celoročním intervalu dle harmonogramu svozu.
 4. SKLO – ke shromažďování jsou určeny typizované sběrné nádoby, tj. zvony o objemu 1.500 l, barevně odlišené a označené příslušnými nápisy (označení „sklo barevné“, nádoby barvy zelené) a (označení „sklo bílé“, nádoba barvy bílé). Sběrné nádoby na sklo jsou rozmístěny tak, aby na každém stanovišti byla minimálně jedna nádoba na sklo bílé a minimálně jedna nádoba na sklo barevné. Svoz je zajišťován oprávněnou osobou v celoročním intervalu dle potřeby svozu.
 5. JEDLÉ OLEJE A TUKY – červené sběrné nádoby o objemu 120 l, do kterých jsou v uzavřených plastových lahvích odkládány použité jedlé oleje a tuky z domácností. Svoz je zajišťován oprávněnou osobou v celoročním intervalu dle potřeby svozu.
Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.

Sběr a svoz objemného odpadu a nebezpečných odpadů

 1. Sběr a svoz je zajišťován dvakrát ročně jeho odebíráním na předem zveřejněných přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených.
 2. Organizace sběru a svoz jsou zajišťovány oprávněnou osobou.
 3. O způsobu, místě a době sběru nebezpečných složek komunálního odpadu informuje obecní úřad způsobem v místě obvyklým.

Shromažďování směsného komunálního odpadu

 1. Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky sběrnými nádobami jsou 
 • typizované sběrné nádoby o objemu 110 l (plechová nádoba stříbrnošedé barvy),
  120 l nebo 240 l (plastové nádoby černé barvy) a kontejnery o objemu 1.100 l.
 •  odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.
 1. Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem odstranění směsného komunálního odpadu oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.
 2. Svoz je zajišťován oprávněnou osobou v celoročním intervalu dle harmonogramu svozu.

Nakládání se stavebním odpadem

 1. Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.
 2. Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.
 3. Odstraňování stavebního odpadu si zajišťuje fyzická osoba, fyzická podnikající osoba a právnická osoba na své náklady.

 

 

Stanoviště sběrných nádob

Směsný komunální odpad u nemovitostí s č. p. nebo bez č. p. - sběrná nádoba 110 l, 120 l, 240 l, u bytových domů - kontejnery o objemu 1 100 l

Biologický odpad rostlinného původu u nemovitostí s č. p. nebo bez č. p. - sběrná nádoba hnědé barvy 240 l

Sklo - nádoby zelené a bílé barvy

 • u prodejny TEMPO Hrabyně - 4 zvony
 • u bytového domu č. p. 201 - 2 zvony
 • u bytového domu č. p. 207 - 2 zvony
 • u "klubovny" v Josefovicích - 2 zvony

Jedlé oleje a tuky - nádoby červené barvy

 • u č. p. 20 Hrabyně (bývalý Penzion) - 2 nádoby
 • v bytovém domě č. p. 201 - 1 nádoby
 • u bytového domu č. p. 207 - 1 nádoba
 • u "klubovny" v Josefovicích - 1 nádoba

Objemný a nebezpečný odpad - mobilní sběr 2x ročně

 • Hrabyně za hřbitovem
 • u bytového domu č. p. 207 a 201
 • u "klubovny" v Josefovicích

 

 

Svozový kalendář

Svozový kalendář 2022.pdf

svoz

svoz

! ! !  UPŘEDNOSTNĚTE PLATBY POPLATKŮ BEZHOTOVOSTNĚ ! ! !

Variabilní symbol e-mailem (hrabyne@hrabyne.cz) nebo telefonicky (596 412 619)

MÍSTNÍ POPLATEK ZA OBECNÍ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ ZA ROK 2022

Vážení občané, místní poplatek za obecní systém odpadového hospodřáství za rok 2022

je vybírán  v úředních dnech pondělí 8 - 12 a 13 - 17, středa 8 - 12 a 13 - 17. 

Obecně závaznou vyhláškou č. 5/2021 se stanoví místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství. 

Poplatníkem poplatku je:

a) fyzická osoba přihlášená v obci nebo

b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.

Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

Sazba poplatku:

696 Kč na osobu a kalendářní rok

Splatnost poplatku:

jednorázově nejpozději do 30.4. příslušného kalendářního roku 

Způsob úhrady:

bankovním převodem

 

složenkou

 

na pokladně Obecního úřadu

 

Pro platbu bankovním převodem:

Číslo bankovního účtu:

5228821/0100

Je nutné uvést variabilní symbol, který získáte prostřednictvím e-mailu hrabyne@hrabyne.cz nebo telefonicky 596 412 619

Pro platbu složenkou:

poštovní poukázku A lze vyzvednout na kterékoliv poště

Číslo bankovního účtu:

5228821/0100

Je nutné uvést variabilní symbol, který získáte prostřednictvím e-mailu hrabyne@hrabyne.cz nebo telefonicky 596 412 619

Platba v hotovosti v pokladně Obecního úřadu v Hrabyni výhradně v tyto dny:

pondělí

8.00 - 12.00     13.00 – 17.00

středa

8.00 - 12.00     13.00 – 17.00

   

Ohlašovací povinnost, osvobození a úlevy do patnácti dnů ode dne změny na OÚ Hrabyně.

V roce 2022 budou opět svozové nádoby na směsný komunální odpad a bio odpad označovány číslovanou známkou svozové firmy Marius Pedersen a. s. ZNÁMKY si bude možno vyzvednout výhradně v úřední dny, nejpozději do 27. dubna 2022

Pronájem svozových nádob na komunální odpad je občany hrazen přímo pronajímateli firmě Marius Pedersen a.s. na základě vystavené faktury zaslané na adresu trvalého pobytu nájemce. 

Množství odpadu, které obec Hrabyně v roce 2020 vytřídila a předala k využití:

Rok 2020 celkem 50,380 t

1. čtvrtletí 2020 - 13,110 t

2. čtvrtletí 2020 - 13,420 t

3. čtvrtletí 2020 - 13,980 t

4. čtvrtletí 2020 - 9,870 t

Přehled vytříděných složek komunálního odpadu za rok 2020

Osvědčení o úspoře emisí