#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Organizační pokyny k stánkovému prodeji 

při Hrabyňské tradiční pouti 2019

 

Čl. I. Stánkové místo

(1) Stánkovým místem se pro účely těchto pokynů rozumí vyhrazený a číslem označený prostor zabírající délku 3 m, na kterém se uskutečňuje stánkový či obdobný prodej zboží nebo poskytování služeb jedním prodejcem.

(2) Ke stánkovému či obdobnému prodeji zboží a poskytování služeb v době konání Hrabyňské pouti se určují ve dnech 17. - 18. 8. 2019 dle mapky stánková místa č. 1 - 40, 121 – 137, v případě jejich obsazení č. 41 – 58, příp. 59 – 72.

 Čl. II. Cena za stánkové místo

(1) Prodejci/výrobci s činností dle CZ-NACE č. 13 – 17, 20.4, 23, 25, 31, 32 (na základě posouzení pověřených osob skutečně nabízeného sortimentu; potravinoví výrobci posuzováni individuálně); fyzické osoby bez živnostenského oprávnění v případě prodeje nezpracovaných rostlinných a živočišných výrobků z vlastní drobné pěstitelské a chovatelské činnosti (dle §3 odst. 3 písm. f) živnostenského zákona)  – bezplatně, podmínkou rezervace do 14.08.2019.

(2) Prodejci průmyslově vyráběných výrobků - 150 Kč/stánkové místo/den – rezervace a platba do 14.08.2019; 300 Kč/stánkové místo/den – nerezervováno a platba na místě.

(3) Obec Hrabyně si vyhrazuje právo rozhodovat individuálně, prostřednictvím k tomu pověřených osob, o poplatku za stánkové místo, s přihlédnutím k nabízenému sortimentu.

Čl. III. Způsob a podmínky rezervace

(1) V období od 8. 6. 2019 do 14. 8. 2019 lze stánková místa rezervovat prostřednictvím e-mailu hrabyne@hrabyne.cz, korespondenčně nebo osobně na adrese OÚ Hrabyně, Hrabyně 70, PSČ 747 63, výjimečně telefonicky na 553 775 127.

(2) Při rezervaci zájemce o stánkové místo uvede IČO (vyjma fyzické osoby dle §3 odst. 3 písm. f) živnostenského zákona), název a adresu firmy, popis nabízeného zboží + FOTOGRAFII zboží a stánku, rozměr stánku (délka), datum prodeje, kontaktní telefonní číslo.

(3) Rezervace stánkového místa bude objednavateli potvrzena na e-mail (nemá-li vlastní e-mail objednání bude potvrzeno na kontaktní telefon).

(4) Prodejce s potvrzením objednávky obdrží případné pokyny k platbě.

(5) Pokud platba nebude připsána na stanovený účet do 10 pracovních dnů od potvrzení rezervace, budou zadaná místa uvolněna pro další zájemce.

(6) Obec Hrabyně si vyhrazuje právo přidělit konkrétní stánkové místo na základě rozhodnutí k tomu pověřených osob, s přihlédnutím k nabízenému sortimentu.

Čl. IV. Zajištění řádného provozu stánkových míst

(1) Na stánkových místech v rozsahu stanoveném v čl. I., není povoleno parkování automobilů ani přívěsů, pokud neslouží k bezprostřednímu prodeji. Parkování je možné na vyznačených místech.

(2) Rezervované stánkové místo nelze přenechat jinému prodejci, bez souhlasu OÚ Hrabyně.

(3) Vjezd a výjezd ke stánkovým místům bude povolen v sobotu 17. 8. 2019 do 15,00 hod., v neděli do 7,30 hod. Prodejci jsou povinni dbát pokynů pověřených osob zajišťujících organizaci na místě.

(4) Při stavění stánků platí absolutní zákaz připevňovat konstrukce stánků do vozovky, chodníků, objektů (domů) pomocí předmětů (skoby, hřeby, tyče apod.), popř. k stabilizaci jakkoli použít sloupy veřejného osvětlení.

Čl. V. Bezpečnost a čistota

(1) Prodejce musí dbát, aby při prodeji nedocházelo ke znečišťování a poškozování veřejného prostranství a musí dbát obecně platných předpisů BOZP a PO.

(2) Po ukončení prodeje je prodejce povinen provést řádný úklid, a to odstraněním nečistot a shromážděním zbytkových obalů do igelitových pytlů, které ponechá na stánkovém místě.

(3) Odvoz pytlů (příp. kartónů) je zajištěn údržbou obce.

(4) Kontrolu bezpečnosti a pořádku provádí pověřené osoby.

Čl. VI. Povinnosti prodejců

(1) Při kontrole prodeje se prodejce musí na místě prokázat:

a) průkazem totožnosti (občanský průkaz, povolení k pobytu cizince za účelem podnikání)

b) živnostenským listem, případně výpisem ze živnostenského rejstříku nebo jeho ověřenou fotokopií (vyjma fyzické osoby dle §3 odst. 3 písm. f) živnostenského zákona),

c) vytištěnou potvrzenou rezervací (vyjma rezervace na místě),

d) dokladem o zaplacení poplatku (vyjma platby na místě).

Čl. VII. Zákaz prodeje

(1) Na určených stánkových místech je zakázána následující obchodní činnost:

a) prodej zboží erotického charakteru, doporučování a nabízení tohoto zboží,

b) směnárenská činnost,

c) prodej předmětů, které podléhají zvláštnímu režimu (zbraně všeho druhu, střelivo, výbušniny, jedy, omamné látky apod.),

d) prodej zvláště chráněných druhů divoce rostoucích rostlin, zvláště chráněných druhů živočichů a nerostů,

e) prodej petard, světlic a dalších předmětů zábavné pyrotechniky,

f) prodej netrvanlivých potravin vyžadujících chlazení a to v případě, že není napojeno na zdroj elektrické energie a zdroj pitné vody (zásobník kontrolované vody),

g) prodej tabákových výrobků a lihovin, kromě prodeje ve stáncích s občerstvením,

h) prodej a nabízení dalších předmětů a zboží, jejichž prodej je v rozporu se závaznými právními předpisy.

Čl. VIII. Dozor a sankce

(1) Dozor nad dodržováním „Pokynů“ provádí pověřený zaměstnanec obce Hrabyně.

(2) Výzvu k odstranění nedostatku vzniklého porušením těchto pokynů vykonává zaměstnanec obce s případným doprovodem Policie České Republiky.

(3) Při hrubém nebo soustavném porušování výše uvedených pokynů, nebo při odmítnutí spolupráce s kontrolními orgány, může být prodejce vykázán Policií České Republiky ze stánkového místa bez nároku vrácení poplatku za užívání veřejného prostranství.

Čl. IX. Závěrečná ustanovení

(1) Přijetím potvrzení o rezervaci / následnou úhradou poplatku, případně platbou na místě potvrzuje prodejce, že se seznámil s obsahem těchto „pokynů“, včetně všech povinností, které mu jsou těmito pokyny uloženy. 

 

V Hrabyni 17.06.2019                                                                                                                                            Aleš Chromý, v. r., starosta obce

 

 

Zprávy

HRABYŇSKÁ POUŤ

16-18.8.2019 celý text

ostatní | 17. 7. 2019 | Autor: Správce Webu

Handy cyklo MARATON

31.7.2019 od 9 hodin celý text

ostatní | 17. 7. 2019 | Autor: Správce Webu

Odečet vody od 10 do 17.7.2019

Vodotech, spol. s r.o.
Jaselská 220/47
Předměstí
747 07 Opava
IČO: 64086348, DIČ: CZ64086348
tel.: 553 712 202, e-mail: vodotech@vodotech.cz
V Opavě, dne 9. 7. 2019

Věc: Oznámení o provádění pravidelných odečtu vodoměrů v obci Hrabyně

Na základě smlouvy uzavřené mezi naší společností Vodotech, spol.s.r.o. a společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., dodavatelem vody do vodovodního řádu Vaší obce, si Vás dovolujeme informovat, že

od 10. 7. do 17. 7. 2019 bude v obci Hrabyně

provádět pravidelné opisy vodoměrů zaměstnanec Vodotech, spol. s. r. o. pan Kamil Špíl.

Žádáme všechny odběratele o maximální vstříctnost při zpřístupnění měřidel pro provedení fyzického odečtu. Dále prosíme o upozornění Vašich občanů o této skutečnosti u Vás obvyklým způsobem (vystavením této výzvy na obecní úřední desce, místním rozhlasem, e-mailem, zpravodajem apod.).

Zaměstnanci, kteří odečty provádějí mají služební průkazy, kterými jsou povinni se na požádání prokázat.

Současně si Vás dovolujeme informovat, že změnu v provádění odečtů si můžete ověřit telefonicky na Zákaznické lince SmVaK Ostrava a.s. - tel. č. 800 292 400.


Děkujeme Vám za spolupráci.


S pozdravem
Kamil Ručil
technik střediska odečtů Opava
Vodotech, spol. s r. o. Opava

Telefon: 553 699 154
Mobil: 603 144 087
Fax: 533 699 101
E-mail: kamil.rucil@vodotech.cz
celý text

ostatní | 10. 7. 2019 | Autor: Správce Webu

Závod horských kol pro děti i dospělé 21.7.

www.mtbpohar.cz celý text

ostatní | 9. 7. 2019 | Autor: Správce Webu

Dětské středisko MUDr. Redrová

Prázdninový provoz celý text

ostatní | 4. 7. 2019 | Autor: Správce Webu

Nabídka Národního památníku II. světové války

Poslušně hlásím.-)) celý text

ostatní | 1. 7. 2019 | Autor: Správce Webu

RODINNÉ PASY

MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE celý text

ostatní | 24. 6. 2019 | Autor: Správce Webu

Osvědčení o úspoře emisí

Obec Hrabyně celý text

ostatní | 5. 6. 2019 | Autor: Správce Webu

Informace k další BIO popelnici v domácnosti

Občané podají žádost na Marius Pedersen Jana.Zidkova@mariuspedersen.cz;, telefon 494332045. Platba za pronájem přímo firmě Marius Pedersen ( 200 Kč + DPH, zašlou složenku ), svoz bio odpadu hradí obec. celý text

ostatní | 23. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Volná místa

Pečovatelská služba Hrabyně příspěvková organizace celý text

ostatní | 15. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Nové jízdní řády platné od 9.6.2019

do 14.12.2019 linky č. 263, 270 celý text

ostatní | 15. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

Pouť k Milosrdné Panně Marii do Hrabyně


ostatní | 8. 4. 2019 | Autor: Správce Webu