Navigace

Obsah

Informace Obecního úřadu

Informace o nutných podkladech k připravované aktualizaci kanalizačního řádu v Obci Hrabyně.

Obec Hrabyně v současné době připravuje aktualizaci Kanalizačního řádu obce. Na kanalizační síť je připojeno 90 % obyvatel Hrabyně a místní části Josefovice. Kromě fyzických osob je zde i několik právnických subjektů podnikajících v Obci. Převážná většina nemovitostí je napojena na veřejný vodovod, který je ve správě  SmVaK Ostrava a.s., malá část i z lokálních podzemních zdrojů/ vlastních studní). Spotřeba vody v obci je průměrně 94,8 l/os./den.

V Obci byla v minulosti vybudována obecní kanalizace, převážně svépomocí bez odborného dohledu a bez ujasněné koncepce. Odpadní vody z jednotlivých RD jsou ve většině případů vypouštěny do  kanalizace,  kterou  jsou odváděny jak dešťové vody, tak předčištěné odpadní vody ze septiků nebo domovních ČOV.

V naší obci je vybudována soustavná síť jednotné kanalizace, která gravitačně odvádí jak srážkové, tak i menší část předčištěných splaškových odpadních vod  ze zastavěné plochy obce. Odvádění odpadních vod je řešeno kanalizačním, většinou betonovým a kameninovým potrubím DN 200 – 600 mm bez těsnění ve spojích. Kanalizace má 6 hlavních vyústí, z nichž jedna odvádí pouze vody srážkové, 5 vyústí odvádí znečištěné vody do vod povrchových. Odpadní vody jsou vypouštěny kanalizačními vyústěmi a to následně: Kanalizační vyústě jsou V1. Hrabyňka (do potoka Hrabyňka), V2. Rybník, V3. Josefovice (do bezejmenného přítoku potoka Kremlice), V4. Argentina (do bezejmenného pravostranného přítoku Ohrozimy), V5. Pod Tománkem (do bezejmenného potoka – odtok z Rybníka, Smolkovským náhonem do toku Opavy).

Celková délka kanalizačního potrubí je cca 4 337 m. 

Odvádí-li se tedy odpadní voda a srážková voda společně, jedná se o jednotnou kanalizaci a srážkové vody se vtokem to této kanalizace přímo nebo přípojkou, stávají odpadními vodami.

Kanalizační řád stokové sítě Obce Hrabyně, byl schválen Rozhodnutím Magistrátu města Opavy, Odborem životního prostředí dne 25.8.2003 a rozhodnutím ze dne 22.4.2010 s návazností na související platnost povolení k nakládání s vodami jejich vypouštěním. Platnost kanalizačního řádu je omezena do 31.12.2015.

 

V  případě, že kanalizaci trvale využívá alespoň 50 fyzických osob nebo průměrná denní produkce pitné nebo odpadní vody za den je více než 10 m3, jedná se o „kanalizaci pro veřejnou potřebu“ a vztahuje se na ni Zákon 274/2001 Sb. (Zákon o vodovodech a kanalizacích).

Vlastníkem jednotné kanalizace je Obec Hrabyně a její  povinností je mít zpracován Kanalizační řád, který se musí postupně aktualizovat a popisovat následující  skutečnosti o kanalizaci:

  • přibližný počet osob čistící odpadní vody v septicích a domovních ČOV
  • přibližný počet osob shromažďující odpadní vody v žumpách
  • údaje o počtu kanalizačních přípojek
  • přehled hlavních producentů odpadních vod
  • objemy vypouštěných odpadních vod
  • další jiné objekty na kanalizaci
  • za jakých podmínek lze odpadní vody do kanalizace vypouštět aj.

Kanalizační řád i jeho aktualizace musí mít vlastník kanalizace (Obec Hrabyně) schválen Vodoprávním úřadem, v opačném  případě se  dopouští správního deliktu, který může být ze zákona sankcionován. 

Vzhledem ke skutečnosti, že za posledních několik let došlo v obci Hrabyně k řadě změn při napojování jak stávajících, tak nových nemovitostí na jednotnou kanalizaci, byl vytvořen jednotný dotazník, který  bude sloužit ke zpřesnění skutečného stavu v Obci pro připravovanou aktualizaci  Kanalizačního řádu a podání žádosti o prodloužení povolení k nakládaní s vodami jejich vypouštěním.

Je v zájmu každého občana, aby byl dotazník pravdivě vyplněn a odevzdán na Obecní úřad.

Bez těchto údajů nebude možné zajistit řádný podklad k vypracování  aktualizace Kanalizačního řádu a  směrem k obci mohou být  uplatněny  nemalé zákonné sankce.

V případě, že dotazník  nebude občanem obce Hrabyně ve stanovené lhůtě odevzdán, bude Obecním úřadem provedeno místní šetření.

Děkujeme za pochopení situace.

 

Dotazník byl distribuován vlastníkům do schránek nebo poštou.

Dotazník ke stažení: