#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Veřejné projednání ODKANALIZOVÁNÍ OBCE HRABYNĚ

Typ: ostatní
projekt DUR

Vážení občané,

obec Hrabyně ve spolupráci se společností DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. si Vás dovolují pozvat na veřejné projednání konané v Kulturním domě v Hrabyni ve středu 24. června 2020 od 17.00 hod. projektu

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE HRABYNĚ 

Koordinační situační výkres

Projektová dokumentace řeší odvádění splaškových odpadních vod ze zastavěné části obce Hrabyně, mimo přilehlou část Josefovice a rehabilitační centrum. Součástí je návrh nové čistírny odpadních vod (ČOV) a 2 ks čerpacích stanic (ČS1, ČS2). Navržená oddílná splašková kanalizace odvádí splaškové odpadní vody téměř ze všech nemovitostí v dané oblasti. Napojeny nejsou pouze nemovitosti, jejichž odkanalizování vzhledem ke zvolené koncepci není možné a nemovitosti na odlehlých místech, jejichž odkanalizováním by neúměrně vzrostly náklady na stavbu. Gravitační a výtlačné kanalizační stoky jsou vedeny převážně zastavěným územím. Stoky jsou vedeny převážně v místních a krajských komunikacích.

Celkem je navrženo 5 394,5 m gravitačních kanalizačních stok DN250 – 300. Na trase v lomových a koncových bodech jsou navrženy revizní šachty, které budou z betonových prefabrikátů.

Součástí projektové dokumentace jsou kanalizační odbočná místa (veřejné části kanalizačních přípojek) vedené od napojení na kanalizační řad k plotu nemovitosti. Pokud není možné umístění kanalizačních přípojkových šachet před plotem na veřejném prostranství, např. z důvodu kolize s inženýrskými sítěmi, nebo z důvodu absence zeleného pásu nebo chodníku před plotem, bude kanalizační přípojková šachta umístěna za plotem v zahradě napojované nemovitosti. Pokud je kanalizační odbočka zaústěna do revizní šachty na hlavním řadu, nebude již na odbočce umístěna revizní šachta, ale přípojka bude na hranici pozemku zaslepena. Celkem je navrženo 228 ks přípojek pro napojení cca 813 ekvivalentních obyvatel.

Čerpací stanice jsou navrženy jako podzemní o průměru 2 m s vystrojením kalovými čerpadly v sestavě 1+1. Každá z čerpacích stanic bude vybavena otočným jeřábkem pro manipulaci s česlicovým košem, příp. čerpadly. Objekty ČS budou oploceny.

Odpadní vody budou odváděny do nové čistírny odpadních vod (ČOV) o jmenovité kapacitě 1000 EO a předčištěné vypouštěny do bezejmenného vodního toku. Technologicky se jedná o čistírnu třístupňovou, mechanicko-biologickou. Stavebně je ČOV rozdělena na provozní budovu o půdorysu 10.6 x 8,7 m se strojními česlemi, strojním odvodněním kalů, dmýchárnou a rozvodnou s denní místností pro obsluhu vč. sociálního zařízení. Další stavební částí je objekt venkovních nádrží o celkovém půdorysu 18,8 x 7,3 m. Obě části jsou orientovány za sebou souběžně se silnící III/4666 ve vzdálenosti cca 26,5 m, příjezd k ČOV bude napojen na sil. III/4666 v místě stávajícího sjezdu na pole. Objekt ČOV bude oplocen, vzdálenost ČOV od obydlené části obce je cca 63 m.


Vytvořeno: 18. 6. 2020
Poslední aktualizace: 29. 6. 2020 11:42
Autor: Správce Webu